انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 47کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت ای حرفه95-94

 

کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد مهندسي  بهداشت  حرفه اي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
14 151.5 مهندسي  بهداشت  حرفه اي مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
33.6633 فيزيك 36.4711 بهداشت  حرفه  اي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
44.8844 ارگونومي 31.9867 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
30.3 زبان  عمومي 15.15 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است