مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت ای حرفه95-94

 

کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد مهندسي  بهداشت  حرفه اي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
23 159.22 مهندسي  بهداشت  حرفه اي مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
37.0367 فيزيك 33.6633 بهداشت  حرفه  اي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
41.1474 ارگونومي 18.5133 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
37.0367 زبان  عمومي 33.6633 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است