مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت ای حرفه95-94

 

کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد مهندسي  بهداشت  حرفه اي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
3 153.92 مهندسي  بهداشت  حرفه اي مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
67.3367 فيزيك 37.875 بهداشت  حرفه  اي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
56.1156 ارگونومي 21.8867 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زبان  عمومي 47.1367 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است