مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 32کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت ای حرفه95-94

 

کارنامه رتبه 32کارشناسی ارشد مهندسي  بهداشت  حرفه اي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
32 133.18 مهندسي  بهداشت  حرفه اي مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
30.3 فيزيك 38.5719 بهداشت  حرفه  اي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
63.5896 ارگونومي 16.8367 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
9.2617 زبان  عمومي 30.3 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است