مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 39کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت ای حرفه95-94

 

کارنامه رتبه 39کارشناسی ارشد مهندسي  بهداشت  حرفه اي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
39 160.29 مهندسي  بهداشت  حرفه اي مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
11.7867 فيزيك 32.9664 بهداشت  حرفه  اي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
44.8844 ارگونومي 11.7867 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
46.2883 زبان  عمومي 48.8133 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است