مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت ای حرفه95-94

 

کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد مهندسي  بهداشت  حرفه اي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
44 124.72 مهندسي  بهداشت  حرفه اي مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
28.6133 فيزيك 42.0867 بهداشت  حرفه  اي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
41.1474 ارگونومي 13.4633 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
17.675 زبان  عمومي 6.7367 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است