مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت ای حرفه95-94

 

کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد مهندسي  بهداشت ای حرفه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
6 151.43 مهندسي  بهداشت  حرفه اي مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
58.9133 فيزيك 37.1781 بهداشت  حرفه  اي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
41.1474 ارگونومي 23.5633 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زبان  عمومي 58.9133 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است