مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت CT-Scan-MRI
اهداف ويژه رفتاري 1. به اصول و مراحل مديريت آشنا باشد . 2. با برنامه‌ريزيهاي اجرايي و سازمان‌دهي منابع اشراف کامل داشته باشد. 3. نحوه بودجه‌بندي در پروسه کاري راقبل ازاجرابداند . 4. به ابزار نظارتي و كنترل روند اجراي طرح آشنايي کامل داشته باشد . 5. نحوه ارزشيابي طرح اجرا شده رابداند . 6. ـ فرآيند مديريت خدمات پرستاري رابداند . 7. با سازمان و تشكيلات خدمات پرستاري در سطوح مختلف آشناباشد . 8. به اهميت نقش مديريت پرستاري در ارائه خدمات پرستاري آشناباشد . 9. از اصول و مراحل تصميم‌گيري در سطوح مختلف مديريت و رهبري پرستاري اطلاع کامل داشته باشد . 10. به برنامه‌ريزي با توجه به نياز بيماران، كاركنان، واحد مربوطه اشراف کامل داشته باشد 11. از قوانين و مقررات بهداشتي و درماني اطلاع داشته باشد . 12. با مديريت خدمات پرستاري و مسئوليتهاي آموزشي آشنايي کامل داشته باشد .
فهرست محتوا
• تعريف، نظريه‌ها،‌ مفاهيم، اصول و مراحل مديريت • ـ برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، نظارت، كنترل • ـ فرآيند مديريت خدمات پرستاري (توجه به مراحل آن در جهت حل مشكلات موجود). • ـ تقسيمات بيمارستاني و سازمان تشكيلات مراكز بهداشتي درماني • ـ سازمان و تشكيلات خدمات پرستاري در سطوح مختلف. • ـ نقش مديريت پرستاري در ارائه خدمات پرستاري. • ـ تعريف رهبر و انواع آن. • ـ اصول و مراحل تصميم‌گيري در سطوح مختلف مديريت و رهبري پرستاري. • ـ سرپرستاري (برنامه‌ريزي با توجه به نياز بيماران، كاركنان، واحد مربوطه، سازمان‌دهي، هدايت و كنترل) • ـ ارزشيابي در مديريت پرستاري (كاركنان، توجه از بيماران، محيط فيزيكي). • ـ قوانين و مقررات بهداشتي و درماني (قوانين استخدامي كاركنان، شرح وظايف بيمارستاني). • ـ بودجه‌بندي در مديريت پرستاري • ـ مديريت خدمات پرستاري و مسئوليتهاي آموزشي (برنامه‌ريزي بر حسب نياز آموزش حين خدمت، نظارت و آموزش).
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health