مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: آموزش ضمن خدمت دیالیز
طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت دیالیز
اهداف ويژه رفتاري 1- آناتومي وفيزيولوژي كليه راتوضيح دهد. 2- نحوه انجام آزمايش KUBومراقبت هاي لازم پس ازپروسيجرراشرح دهد. 3- نحوه انجام آزمايشات كليوي راشرح داده ومراقبت ها ي لازم پس ازانجام هريك ازپروسيجرها راتوصيف نمايد. 4- تظاهرات باليني درCRFراتوصيف نمايد. 5- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه CRF راكاملاً بيان نمايد. 6- نارسايي حاد كليه راتعريف نموده وعوامل ايجاد كننده ARFرانام ببرد. 7- تظاهرات باليني درARF راتوصيف نمايد. 8- بررسي ها ي آزمايشگاهي درنارسايي كليه راشرح دهد. 9- مداخلات درماني درARFراتوضيح دهد. 10- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه ARFراكاملا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ً بيان نمايد. 11- علت استفاده ازدياليزو فرآيند همودياليز رابيان نمايد. 12- عوارض دستيابي عروقي راتوضيح دهد. 13- مراقبت هاي پرستاري درمورد راه ها ي دستيابي عروقي راشرح دهد. 14- ماشين همودياليز راتوصيف نمايد. 15- عوامل موثر بركليرانس رانام ببردو روش استريليزاسيون دياليزور راتوضيح دهد 16- محول هاي دياليز، دياليزور، موارد استفاده راتوضيح دهد. 17- عفونت ها ي شايع دربيماران دياليزي راتوضيح دهد. 18- عوارض در طي همودياليز ومراقبت هاي مربوط به هريك راتوصيف نمايد. 19- رژيم غذايي، مواد معدني وآب مصرفي دربيماران همودياليزي راشرح دهد. 20- توجهات پرستاري دربيماران همودياليزي راتوصيف نمايد. 21- تشخيص ها ي پرستاري در بيماران همودياليزي راشرح دهد 22- دياليز صفاقي راتعريف نموده،روش كار وفرايند دياليز صفاقي رابيان كند. 23- مزاياي دياليز صفاقي راشرح دهدوانواع دياليز صفاقي را تعريف نمايد. 24- افزودني هاي محلول دياليز راشرح دهد. 25- موارد ممنوعيت دياليز راشرح دهد. 26- عوارض ومشكلات در طي دياليز صفاقي راتوصيف نمايد. 27- مراقبت پرستار ي در طي دياليز صفاقي وخانواده اش رابه طور كامل شرح دهد. 28- آموزش لازم به بيمار دياليز صفاقي وخانواده ا ش به طور كامل شرح دهد. 29- بررسي هاي لازم قبل ازپيوندكليه راتوضيح دهد. 30- معيار جهت انتخاب دهنده وگيرنده پيوند راشرح دهد. 31- مراقبت هاي لازم پس ازعمل راتوصيف نمايد و عوارض مربوط به جراحي پيوند راشرح دهد. 32- مراقبت در حين مصرف داروهاي ايمنوساپرسيوراشرح دهد. 33- اصطلاحات ومفاهيم كليدي مربوط به تعادل اسيد وباز رابيان نمايد. 34- نقش مواد شيميايي درتعادل اسيد ـ باز راتوصيف نمايد. 35- مكانيسم هاي تنظيم كننده تعادل اسيد وباز راتعريف نمايد. 36- آلكالمي واسيدمي، اسيدوز وانواع آن راشرح داده ومداخلات درمورد هريك رابيان نمايد. 37- آلكالوز وانواع آن راشرح داده ومداخلات درمورد هريك رابيان نمايد.
فهرست محتوا
1- آناتومي وفيزيولوژي كليه .GFR وعوامل مؤثر برآن 2- عملكرد كليه ،خلاصه اي ازپاتوفيزيولوژي كليه 3- نحوه ارزيابي فيزيكي كليه 4- نحوه انجام آزمايش KUBومراقبت هاي لازم پس ازپروسيجر 5- نحوه انجام يوروگرافي ، سي تي اسكن‌، سيستوگرافي ، آرتريوگرافي ،بيوپسي كليه،رنوگرافي،اولتراسونوگرافي،سيستوسكپي وسيستويورتروسكپي، پروسيجرهاي رتروگريد ومطالعات يوروديناميك (سيستومتروگرافي، پروفيلومتري،الكتروميوگرافي، آزمايش جاري شدن (ادرار) ومراقبت ها ي لازم پس ازانجام هريك ازپروسيجرهاي 1- نارسايي كليه 2- نحوه بررسي بيمارCRF 3- تظاهرات باليني درCRF 4- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه CRF 5- نارسايي حاد كليه وعوامل ايجاد كننده ARF 6- نحوه بررسي وارزيابي بيمارARF 7- تظاهرات باليني درARF. 8- بررسي ها ي آزمايشگاهي درنارسايي كليه 9- مداخلات درماني درARF. 10- تشخيص ها ي پرستاري رايج ومشكلات همراه ARFا 11- مراقبت هاي پس ازترخيص دربيماران ARF 1- علت استفاده ازدياليز 2-فرآيند همودياليز 3-نحوه دسترسي به گردش خون بيمار 4-عوارض دستيابي عروقي 5-مراقبت هاي پرستاري درمورد راه ها ي دستيابي عروقي 1- عوامل موثر بركليرانس 2- روش استريليزاسيون دياليزور 3- مشخصات آب مصرفي درهمودياليز ،محول هاي دياليز، دياليزور مورد استفاده 4- اجزاء ماشين همودياليز وكارهريك 5- عفونت ها ي شايع دربيماران دياليزي 6- عوارض در طي همودياليز ومراقبت هاي مربوط به هريك 8- رژيم غذايي، مواد معدني وآب مصرفي دربيماران همودياليزي 9- توجهات پرستاري دربيماران همودياليزي 10- تشخيص ها ي پرستاري در بيماران همودياليز 11- دياليز صفاقي.روش كار وفرايند دياليز صفاقي ، مزاياي دياليز صفاقي 12- انواع دياليز صفاقي 13- طرز آماده كردن بيمارجهت قراردادن كاتترصفاقي 14- افزودني هاي محلول دياليز وموارد ممنوعيت دياليز 15- عوارض ومشكلات در طي دياليز صفاقي 16- مراقبت پرستار ي در طي دياليز صفاقي 17- آموزش لازم به بيمار دياليز صفاقي وخانواده ا ش 18- هموفيلتراسيون وموارد استفاده از آن 1- بررسي هاي لازم قبل ازپيوند ،معيار جهت انتخاب دهنده وگيرنده پيوند 2- نقش پرستار قبل ازعمل.مراقبت هاي لازم پس ازعمل 3- عوارض مربوط به جراحي پيوند.نكات قابل توجه قبل وبعد ازعمل پيوند 4- علل احتمالي عفونت دربيماران پيوندي 5- مراقبت در حين مصرف داروهاي ايمنوساپرسيو 6- تشخيص ها ومراقبت ها ي پرستاري درپيوند كليه 7- آموزش هاي لازم به بيمار ي كه پيوند كليه شده وخانواده وي 1- تعادل اسيد وباز ،اصطلاحات ومفاهيم كليدي مربوط به تعادل اسيد وباز 2- نقش مواد شيميايي درتعادل اسيد ـ باز ،منابع اسيد ويونهاي بيكربنات. 3- مكانيسم هاي تنظيم كننده تعادل اسيد وباز ،آلكالمي واسيدمي 4- اسيدوز وانواع آن ،بررسي هاي آزمايشگاهي درمورد اسيدوز آلكالوز وانواع آن ومداخلات درمورد هريك، بررسي هاي آزمايشگاهي درمورد آلكالوز
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health