مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: آموزش ضمن خدمت محتوا icu.
ICUطرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت
اهداف ويژه رفتاري 1- آناتومي مجاري هوايي و گردش خون ريوي راشرح دهد. 2- حجم ها وظرفيت هاي ريوي توضيح داده ورابطه بين ‌آنها رابيان نمايد. 3- پرفوزيون راتعريف كرده ووضعيت هاي طبيعي تهويه به پرفوزيون راشرح دهد. 4- روش هاي انتقال اكسيژن ودي اكسيد كربن درخون راذكرنمايد. 5- روش هاي لوله گذاري داخل تراشه، مزايا ومعايب آن را مورد بحث قرار دهد. 6- عوارض لوله گذاري داخل تراشه رادانسته وقادر باشد با اقدامات پرستاري آن را به حداقل برساند. 7- موارد استفاده از لوله گذاري داخل تراشه وتراكئوستومي رابيان كند. 8- روش ها ي صحيح ساكشن در بيماران داراي راه هوايي مصنوعي راذكركند. 9- موارد استفاده اكسيژن درماني راذكركند. 10- روش هاي تجويز اكسيژن راباذكر مزايا ومعايب آن ها به تفكيك توضيح دهد. 11- نارسايي حاد تنفسي راتعريف كرده وعوامل مؤثردرايجاد آن راشرح دهد. 12- بيماري هاي منجر به نارسايي حاد تنفسي رانام ببرد. 13- علائم باليني، تست هاي تشخيصي، درمان ومراقبت پرستاري دربيماران دچار نارسايي حاد تنفسي راشرح دهد. 14- مراحل مختلف بررسي بيماران درحال اغماء راتفسيرنمائيد. 15- جهت تعيين وضعيت عمومي بيمار دچار ضربه مغزي ازجدول گلاسكوبه طور صحيح استفاده نمايد. 16- راه كارهاي كلي كنترل عفونت دربخش هاي ويژه رابيان كند. 17- عوامل خطر درايجاد زخم بستر بيماران بستري درICUرا ذكرنمايد. 18- مداخلات پرستاري جهت پيشگيري اززخم بسترراذكركند. 19- مراقبت هاي پرستاري ازبيمار دچار زخم بستر راتوضيح دهد. 20- روش صحيح به دست آوردن نمونه خون شرياني راشرح دهد. 21- پارامترهاي اصلي جهت تفسير گازهاي خون شرياني راتوضيح دهد. 22- اختلالات اسيد وباز جبران نشده، جبران نسبي وجبران كامل راتشخيص داده وشرح دهد. 23- اختلال اسيد وبازمركب راتوضيح دهد. 24- انواع جراحي قلب راذكرنمايد. 25- انديكاسيونهاي جراحي قلب رانام برده ومزايا ومعايب انواع دريچه هاي مصنوعي راتوصيف نمايد. 26- عوارض احتمالي جراحي قلب، روشهاي پيشگيري ازاين عوارض وپارامترهاي بررسي وشناخت مناسب برا ي تشحيص آنها رابيان كند. 27- انواع روش هاي تهويه مكانيكي رانام ببرد. 28- موارد استفاده، مزايا، معايب استفاده ازانواع روش هاي تهويه مكانيكي راشرح دهد. 29- مدهاي مختلف ونتيلاتورراتوضيح دهد. 30- نحوه تنظيم دستگاه ونتيلاتوررابيان نمايد. 31- معيارهاي جداسازي بيمارازدستگاه ونتيلاتوررانام ببرد.
فهرست محتوا
1- آناتومي مجاري هوايي وگردش خون ريوي 2- تهويه وعوامل مؤثربركنترل تنفس ،عوامل مؤثربركنترل تنفس 3- حجم ها وظرفيت هاي ريوي ورابطه بين ‌آنها 4- پرفوزيون ووضعيت هاي طبيعي تهويه به پرفوزيون. 5- روش هاي انتقال اكسيژن ودي اكسيد كربن درخون 1- اهداف استفاده از راه هوايي مصنوعي 2- روش هاي استفاده ازراه هاي هوايي حلقي وانواع آن 3- موارد استفاده ازلوله گذاري داخل تراشه 4- روش هاي لوله گذاري داخل تراشه، مزايا ومعايب آن 5- عوارض لوله گذاري داخل تراشه اقدامات پرستاري آن 6- موارد استفاده ازتراكئوستومي 7- روش ها ي صحيح ساكشن در بيماران داراي راه هوايي مصنوعي 8- بيمارداراي لوله تراشه وتراكئوستومي 9- روش هاي مراقبت ازبيمارداراي لوله تراشه وتراكئوستومي 1- هيپوكسمي وهيپوكسي ، انواع هيپوكسمي 2- اهداف اكسيژن درماني ،موارد استفاده اكسيژن درماني 3- عوارض اكسيژن درماني وروش هاي پيشگيري ازعوارض 1- روش هاي تجويز اكسيژن مزايا ومعايب آن ها به تفكيك 1- مكانيزم هاي فيزيولوژيك درتعادل اسيد وباز بدن وموارد استفاده ازABG 2- روش صحيح به دست آوردن نمونه خون شرياني 3- مقادير طبيعي معيارهاي خون شرياني ووريدي 4- پارامترهاي اصلي جهت تفسير گازهاي خون شرياني 5- اختلالات اسيد وباز جبران نشده، جبران نسبي وجبران كامل 6- اختلال اسيد وبازمركب 1- انواع جراحي قلب 2- انديكاسيونهاي جراحي قلب مزايا ومعايب انواع دريچه هاي مصنوعي 3- روشها ومزاياي استفاده ازتجهيزات كمك بطني 4- انواع مختلف جراح هاي قلب وروند جراحي قلب باز 5- برنامه آموزشي بيماران تحت عمل جراحي قلب 6-عوارض احتمالي جراحي قلب، روشهاي پيشگيري ازاين عوارض وپارامترهاي بررسي وشناخت مناسب برا ي نشحيص آنها 1-موارد استفاده ازدستگاههاي تهويه مكانيكي 2- انواع روش هاي تهويه مكانيكي 3- موارد استفاده، مزايا، معايب استفاده ازانواع روش هاي تهويه مكانيكي 4-مدهاي مختلف ونتيلاتور 5- عوارضي مربوط به دستگاه هاي تهويه مصنوعي 6-نحوه تنظيم دستگاه ونتيلاتور 7-معيارهاي جداسازي بيمارازدستگاه ونتيلاتور 8-فرايند پرستاري ومداخلات مربوطه درمورد بيماران تحت تهويه مكانيكي 1- نارسايي حاد تنفسي وعوامل مؤثردرايجاد آن 2- بيماري هاي منجر به نارسايي حاد تنفسي 3- علائم باليني، تست هاي تشخيصي، درمان ومراقبت پرستاري دربيماران دچار نارسايي حاد تنفسي 4- پاتوفيزيولوژي سندرم ديسترس تنفسي بالغين (ARDS ) 5- عوامل خطر، علائم باليني، تست هاي تشخيصي درARDS 6- درمان ومراقبت پرستاري ازبيمارمبتلا ARDS 1- اغماء و علل اغماء 2- برخورد گام به گام دربيماردچاراغماء 3- مراحل مختلف بررسي بيماران درحال اغماء 4- تعيين وضعيت عمومي بيمار دچار ضربه مغزي ازجدول گلاسكو كنترل عفونت دربخش ها ي ويژه 1- راه كارهاي كلي كنترل عفونت دربخش هاي ويژه 2- روش هاي پيشگيري ازعفونت درارگان ها ي خاص 1- عوامل خطر درايجاد زخم بستر بيماران بستري درICU 2- پاتوفيزيولوژي زخم هاي فشاري 3- مداخلات پرستاري جهت پيشگيري اززخم بستر 4- مراقبت هاي پرستاري ازبيمار دچار زخم بستر
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health