مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: آموزش ضمن خدمت دیالیز

برنامه کارگاه دو روزه اصول و مبانی حاکمیت بالینی


title

مدت

Quality improvement in hospital

2 ساعت

clinical governance: key elements        

1 ساعت

Risk management

2 ساعت

Patient and public involvement

2 ساعت

Staff Management

2 ساعت

Education and Training

2 ساعت

Use of information

2 ساعت

Clinical Effectiveness

2 ساعت

Clinical Audit

2 ساعت

 
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health