انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: آموزش ضمن خدمت دیالیز

برنامه کارگاه دو روزه اصول و مبانی حاکمیت بالینی


title

مدت

Quality improvement in hospital

2 ساعت

clinical governance: key elements        

1 ساعت

Risk management

2 ساعت

Patient and public involvement

2 ساعت

Staff Management

2 ساعت

Education and Training

2 ساعت

Use of information

2 ساعت

Clinical Effectiveness

2 ساعت

Clinical Audit

2 ساعت

 
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health