مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
20 237.26 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
42.5311 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 63.9633 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس چهارم درصد درس سوم
40.4 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 65.65 جنين  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
50.5 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 58.9133 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   38.7133 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است