انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 29کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه29کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
29 165 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 70.7 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس چهارم درصد درس سوم
35.35 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 0 جنين  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
57.2367 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 43.7633 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   35.35 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است