مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 37کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 37کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
37 222.05 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
48.8133 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 62.2867 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
35.4409 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 58.9133 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
42.0867 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 87.5367 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   19.3617 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است