مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
44 249.95 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
55.55 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 60.6 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
65.5591 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 58.9133 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 79.1133 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   50.5 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است