مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 48کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 48کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
48 177.16 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
5.3126 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 31.9867 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس چهارم درصد درس سوم
45.45 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 38.7133 جنين  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
65.65 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 67.3367 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   21.8867 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است