انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
5 185 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
90.9 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 65.65 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 69.0133 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
50.5 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 0 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   17.675 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است