مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 57کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 57کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
57 163.84 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
50.5 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 63.9633 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
-5.3126 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 55.55 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
48.8133 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 62.2867 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است