مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 61کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 61کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
61 241.05 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
35.4409 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 67.3367 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 95.95 جنين  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
45.45 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 50.5 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   55.55 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است