انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 72کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 72کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
72 202 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
33.6633 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 55.55 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 58.9133 جنين  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
62.2867 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 62.2867 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   33.6633 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است