مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه76کارشناسی ارشد مشاوره در مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 76کارشناسی ارشد مشاوره  در مامايي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
76 129 مشاوره  در مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
38.7133 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 60.6 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 47.1367 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
70.7 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 0 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است