مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 11کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 11کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
11 312.83 علوم  تغذيه علوم تغذيه
درصد درس دوم درصد درس اول
61.6302 تغذيه 79.6789 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
50.5 زبان  عمومي 80.8 بيوشيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است