مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 15کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 15کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
15 291.85 علوم  تغذيه پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
62.1958 تغذيه 66.2156 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
38.7133 زبان  عمومي 85.2844 بيوشيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است