مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
20 305.63 علوم  تغذيه علوم تغذيه
درصد درس دوم درصد درس اول
75.1844 بيوشيمي 54.7824 تغذيه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
70.7 زبان  عمومي 63.9633 فيزيولوژي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است