مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 28کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 28کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
28 305.58 علوم  تغذيه علوم تغذيه
درصد درس دوم درصد درس اول
53.0654 تغذيه 61.7211 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
80.8 زبان  عمومي 67.3367 بيوشيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است