مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 38کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 38کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
38 296.42 علوم  تغذيه زيست شناسي _جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
78.5578 بيوشيمي 47.9346 تغذيه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
65.65 زبان  عمومي 70.7 فيزيولوژي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است