مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 43کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 43کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
43 287.47 علوم  تغذيه زيست شناسي سلولي مولكولي _ علوم سلولي و ملكولي
درصد درس دوم درصد درس اول
74.0633 بيوشيمي 49.6415 تغذيه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
53.8633 زبان  عمومي 77.4367 فيزيولوژي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است