مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه49کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 49کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
49 282.54 علوم  تغذيه علوم تغذيه
درصد درس دوم درصد درس اول
51.9241 تغذيه 84.1633 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
50.5 زبان  عمومي 61.7211 بيوشيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است