مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 55کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 55کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
55 282.64 علوم  تغذيه بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
76.3156 بيوشيمي 55.348 تغذيه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
60.6 زبان  عمومي 49.3789 فيزيولوژي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است