مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
6 305.29 علوم  تغذيه علوم تغذيه
درصد درس دوم درصد درس اول
79.6789 بيوشيمي 77.0327 تغذيه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
24.4117 زبان  عمومي 76.3156 فيزيولوژي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است