مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 62کارشناسی ارشد علوم تغذيه95-94

 

کارنامه رتبه 62کارشناسی ارشد علوم  تغذيه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
62 286.51 علوم  تغذيه علوم تغذيه
درصد درس دوم درصد درس اول
66.2156 بيوشيمي 50.7828 تغذيه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
76.5883 زبان  عمومي 51.6211 فيزيولوژي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است