مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه64کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94
  کارنامه رتبه43کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94 کارنامه رتبه52کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94
  کارنامه رتبه26کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94 کارنامه رتبه34کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94
  کارنامه رتبه10کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94 کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94
  کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94 کارنامه رتبه8کارشناسی ارشد علوم تشریحی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه13کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95
  کارنامه رتبه31کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95 کارنامه رتبه16کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95
  کارنامه رتبه44کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95 کارنامه رتبه32کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95
  کارنامه رتبه59کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95 کارنامه رتبه53کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95
  کارنامه رتبه76کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95 کارنامه رتبه72کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95
    کارنامه رتبه97کارشناسی ارشد علوم تشریحی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه13کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96 کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96
  کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96 کارنامه رتبه17کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96
  کارنامه رتبه 26کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96 کارنامه رتبه 22کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96
  کارنامه رتبه 41کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96 کارنامه رتبه 35کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96
  کارنامه رتبه56کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96 کارنامه رتبه54کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96
  کارنامه رتب74کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96 کارنامه رتبه66کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96
    کارنامه رتبه95کارشناسی ارشد علوم تشریحی 97-96