مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 16کارشناسی ارشد اتاق عمل95-94

 

کارنامه رتبه 16کارشناسی ارشد اتاق  عمل95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
16 216.4 اتاق  عمل اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
29.4617 بيماريهاي  داخلي  و جراحي 47.1367 اصول  و عملكرد فرد سيار و اسكراب
درصد درس چهارم درصد درس سوم
33.6633 اناتومي 56.1156 تكنولوژي  جراحي  در جراحي  هاي  مختلف
درصد درس ششم درصد درس پنجم
57.2367 زبان  عمومي 14.0289 بيهوشي  و احياي  قلبي  ريوي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است