مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد اتاق عمل95-94

 

کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد اتاق  عمل95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
5 252.57 اتاق  عمل اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
56.1156 بيماريهاي  داخلي  و جراحي 52.9038 اصول  و عملكرد فرد سيار و اسكراب
درصد درس چهارم درصد درس سوم
16.8367 اناتومي 80.4263 تكنولوژي  جراحي  در جراحي  هاي  مختلف
درصد درس ششم درصد درس پنجم
30.3 زبان  عمومي 78.5578 بيهوشي  و احياي  قلبي  ريوي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است