مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
17 287 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
49.8233 بهداشت  جامعه 61.9433 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
49.8233 پرستاري  داخلي  و جراحي 79.4567 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
55.55 زبان  عمومي 56.56 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است