مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 2کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 2کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
2 342 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
95.6167 پرستاري  كودكان 40.4 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
47.1367 بهداشت  جامعه 79.4567 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
69.8617 زبان  عمومي 86.1833 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است