انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 23کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
23 279 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
57.9033 پرستاري  كودكان 60.6 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
41.7433 بهداشت  جامعه 63.2967 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
59.7617 زبان  عمومي 56.56 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است