مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 28کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 28کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
28 266 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
63.2967 بهداشت  جامعه 55.2167 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
56.56 پرستاري  داخلي  و جراحي 67.3367 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
39.5617 زبان  عمومي 52.52 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است