مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 35کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 35کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
35 257 پرستاري  داخلي  - جراحي بيهوشي
درصد درس دوم درصد درس اول
63.2967 بهداشت  جامعه 49.8233 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
63.2967 پرستاري  داخلي  و جراحي 37.7033 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
41.2383 زبان  عمومي 65.9833 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است