مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 45کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 45کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
45 270 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
67.3367 پرستاري  كودكان 48.48 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
37.7033 بهداشت  جامعه 71.3767 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
42.925 زبان  عمومي 70.0233 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است