مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
5 316 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
68.68 پرستاري  كودكان 48.48 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
63.2967 بهداشت  جامعه 76.76 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
63.125 زبان  عمومي 67.3367 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است