مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 51کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 51کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
51 265 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
45.7833 پرستاري  كودكان 49.8233 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
57.9033 بهداشت  جامعه 65.9833 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
50.5 زبان  عمومي 56.56 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است