انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 53کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 53کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
53 278 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
52.52 بهداشت  جامعه 53.8633 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
52.52 پرستاري  داخلي  و جراحي 43.0967 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
85.0117 زبان  عمومي 36.36 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است