انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 59کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 59کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
59 271 پرستاري  داخلي  - جراحي هوشبري
درصد درس دوم درصد درس اول
45.7833 بهداشت  جامعه 52.52 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
51.1767 پرستاري  داخلي  و جراحي 63.2967 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
71.5383 زبان  عمومي 37.7033 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است