مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 62کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 62کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
62 260 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
60.6 بهداشت  جامعه 53.8633 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
44.44 پرستاري  داخلي  و جراحي 74.0633 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
39.5617 زبان  عمومي 53.8633 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است