انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 72کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 72کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
72 212 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
35.0167 بهداشت  جامعه 64.64 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
84.84 پرستاري  داخلي  و جراحي 40.4 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
2.525 زبان  عمومي 56.56 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است