انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 77کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 77کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
77 269 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
60.6 پرستاري  كودكان 51.1767 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
32.32 بهداشت  جامعه 61.9433 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
70.7 زبان  عمومي 43.0967 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است