مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 81کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 81کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
81 266 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
70.0233 پرستاري  كودكان 44.44 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
24.24 بهداشت  جامعه 60.6 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
51.3383 زبان  عمومي 76.76 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است