مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 84کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 84کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
84 243 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
51.1767 بهداشت  جامعه 70.0233 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
53.8633 پرستاري  داخلي  و جراحي 55.2167 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
28.6133 زبان  عمومي 51.1767 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است