انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 86کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 86کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
86 228 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
36.36 بهداشت  جامعه 64.64 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
71.3767 پرستاري  داخلي  و جراحي 37.7033 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
23.5633 زبان  عمومي 59.2567 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است